GWARANCJA KONSUMENCKA DIDO TUNING

Producent (DIDO TUNING) UDZIELA GWARANCJI

Z usług objętych niniejszą gwarancją mogą korzystać wyłącznie konsumenci, jak wspomniano powyżej, zgodnie z następującymi warunkami.

Gwarancja jest związana z osobą pierwszego nabywcy (dalej: gwarancja) i nie podlega przeniesieniu.

Gwarancja producenta obejmuje terytorium kraju, w którym produkt został zakupiony po raz pierwszy.

Termin naliczania okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury za dostawę.

Jeżeli w tym okresie wystąpią wady materiałowe lub produkcyjne, producent jako gwarant z tytułu gwarancji wykona według własnego uznania jedną z poniższych usług:

bezpłatna wymiana produktu na ekwiwalentny

W przypadku reklamacji gwarancyjnej prosimy o kontakt z gwarantem za pośrednictwem „EMAIL”

dido@didotuning.pl

Gwarantem jest:

DIDO TUNING

HUBERMANA 27

42-209 CZĘSTOCHOWA

POLAND

Telefon: +48 506 423 919

Roszczenia gwarancyjne są wykluczone w przypadku uszkodzenia towaru w przypadku:

nadużycie lub niewłaściwe traktowanie,

wpływy środowiska (wilgotność, ciepło, przepięcia, kurz itp.),

nieprzestrzeganie możliwych środków ostrożności,

nieprzestrzeganie instrukcji obsługi,

użycie siły (np. uderzenie, wstrząs, upadek),

nieautoryzowane naprawy,

Roszczenia gwarancyjne są również wykluczone, jeśli zakupiony produkt został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany po dostawie. To wykluczenie zmian ma również zastosowanie, jeśli roszczenie gwarancyjne zasadniczo istniałoby zgodnie z powyższymi warunkami.

Z usługi gwarancyjnej można skorzystać tylko wtedy, gdy gwarant ma możliwość sprawdzenia sprawy gwarancyjnej, Należy zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu przez odpowiednie opakowanie.

Jeżeli roszczenie gwarancyjne jest zasadne, gwarancja zostanie rozliczona dla gwarancyjnego bezpłatnego przewozu na terytorium kraju, w którym produkt został zakupiony po raz pierwszy. W takim przypadku gwarant zwróci wszelkie krajowe koszty wysyłki, które mogły zostać poniesione.

Jeżeli natomiast do obsługi gwarancji wymagana jest wysyłka międzynarodowa (wysyłka i zwrot), wszelkie dodatkowe koszty poniesie ubezpieczający niezależnie od uznania zobowiązania gwarancyjnego.

 Uwaga: Twoje prawa wobec nas wynikające z zawartej z nami umowy sprzedaży nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją. W szczególności niniejsza obietnica gwarancyjna nie narusza żadnych istniejących ustawowych praw gwarancyjnych wobec nas. Jeśli zakupiony przedmiot jest wadliwy, możesz zawsze dochodzić wobec nas roszczeń w ramach rękojmi, niezależnie od tego, czy istnieje sprawa gwarancyjna, czy roszczenie z tytułu rękojmi.